Sluiting Dorpshuis De Alkeburcht

Hieronder vind u onze bijdrage in de Besluitvorming rondom het Collegebesluit Sluiting Alkeburcht

De sluiting van de Alkeburcht in de zomer

Een besluit wat qua timing misschien voor de inwoners van Kaag en Braassem als een verrassing werd gezien, maar wat zeker niet onverwachts was. Toen ik ongeveer 10 jaar geleden zitting nam in het bestuur van Stichting “Dorsphuis De Alkeburcht”, had ik dan ook niet verwacht dat dit gebouw er nog steeds zou staan. Toen al was er achterstallig onderhoud, het gebouw voldeed niet aan de eisen van de tijd en de exploitatie alleen mogelijk zonder het benodigde onderhoud.

Door de overige bestuursleden werd naar mijn ambitie gevraagd; De strekking van mijn antwoord was:  “Wij gaan dit gebouw / grond op termijn verkopen en moeten zorgen dat wij in de toekomst als stichting het beheer en exploitatie van een nieuwe multifunctionele ruimte mogen uitvoeren”.  Dat is allemaal even anders gelopen voor deze stichting.

Ook voor de raadsleden kan het geen gehele verrassing zijn geweest. Het schrijven van het College van 23 sep 2016 gaf de mogelijkheid al aan.

De VVD Kaag en Braassem wil dan ook vooral de VJR complimenteren met de actieve zoektocht naar een vervangende ruimte. Een voorbeeld voor de overige gebruikes.

Ook dat de gebruikers na bijna 50 jaar eindelijk zijn verenigd is op zich een goed teken, maar om daarom te stellen dat de Alkeburcht niet dicht mag gaat ons een stap te ver.

 

Voor ons ligt een initiatiefvoorstel met het voorstel om het collegebesluit met als onderwerp Sluiting Alkeburcht en bibliotheek van 2 mei 2017 met één jaar uit te stellen.

Hier kan de VVD Kaag en Braassem kort over zijn Wij zien hier niet enthousiast over; Wel willen wij meegaan in een enig uitstel, maar zeker geen afstel. Met het oog  op de onderhoudstoestand van de verwarmingsketel en de daarbij waarschijnlijke onderhoudskosten etc, zou een sluiting voor het stookseizoen gewenst zijn. En al is dat niet helemaal te voorspellen, maar de maand november is dan mijn inziens de termijn. Een termijn van 6 maanden, waarin verwacht wordt dat de gebruikers actief samen met De Driemaster op zoek gaan naar alternatieve locaties, maar waar ook een positieve insteek van de individuele verenigingen is vereist.

Tevens liggen er twee enigszins vergelijkbare voorstellen inzake de visie op cultuur op tafel; omdat de VVD Kaag en Braassem niet zit te wachten op een apart beleid / visie, ziet de VVD dit het liefst opgenomen in de Maatschappelijke Agenda. De VVD Kaag en Braassem zal daarom het initiatiefvoorstel van D66, SvkB en Lkb niet ondersteunen, maar blijft bij het samen met Pro en het CDA ingediende Initiatiefvoorstel Cultuur.

Tot zover

Alwin Koek

Aanvulling: In de schorsing leek het dat (een deel van) het actiecomité "Behoud De Alkeburcht" kon leven met de voorgestelde uitstel periode. Nog voor het einde van de schorsing bleek er geen enkele beweging meer over was. Dit voorstel is dus verder niet meer ingediend.

Uiteindelijke uitkomst van de behandeling op 29 mei 2017:

Het initiatiefvoorstel to uitstel sluiting naar 1 september 2018 van D66, SvkB en LKB werd met 12 tegen 9 stemmen verworpen.

Het initiatiefvoorstel van Pro Kaag en Braassem, CDA Kaag en Braassem en VVD Kaag en Braassem, waarin het college wordt opgeroepen tot een addendum cultuur in de MAG en onderzoek samen met gebruikers en het actiecomité naar de eventuele vorming van een multifunctionele ruimte in bestaande of nog te realiseren accomodaties, werd met 12 tegen 9 stemmen aangenomen. Hierdoor bleef ook het collegebesluit staan waarin was opgenomen om De Alkeburcht in de zomer te sluiten.