Algemene Beschouwingen 2017

Algemene Beschouwingen VVD Kaag en Braassem 2017

Voorzitter, leden van de Raad en overige aanwezigen;

De begroting 2018 ligt ter behandeling voor ons. De laatste voor de huidige raad. Een periode waar we trots op mogen zijn, de door PRO geïnitieerde initiatieven-markt welke een grote groep inwoners enthousiast de uitdaging aangingen om iets moois voor de gemeenschap voor elkaar te krijgen, we hebben als raad mooie initiatieven ondersteund, niet alleen de doelen werden behaald, maar er werd door onze inwoners samengewerkt, de “boze” buurman ging samen met de “rotjochies” aan het werk om de overlast tegen te gaan, in plaats van elkaar te blijven ergeren.

Een mooie manier om onze ondernemende inwoners uit te dagen. De VVD Kaag en Braassem heeft hier graag aan meegewerkt en staat open om dit initiatief in de toekomst opnieuw te omarmen (maar om de markt niet als een kaars langzaam te zien uitdoven, niet jaarlijks).

Het succes op de aanbesteding Jeugdzorg, waar wij samen met Alphen aan den Rijn er in slagen om en goede zorg te bieden en de kosten in de hand te houden. Daarin tonen we als gemeente Kaag en Braassem lef en ambitie en daar houdt de VVD Kaag en Braassem wel van.

We hebben hard gewerkt om het lastenniveau in onze gemeente beheersbaar te houden, Kaag en Braassem is als één van de weinige gemeente gelukt om de lasten van de inwoners niet te laten stijgen . De VVD Kaag en Braassem wil ervoor staan om dit ook de komende jaren vast te houden.

Op korte termijn ziet alles er goed uit. Maar er zijn enkele ontwikkelingen welke ons wel zorg baren:

Het wegvallen van de opbrengsten precario van € 2,7 miljoen per 2022 biedt vanaf maart 2018 meteen een grote opdracht voor de nieuw gekozen raad. Misschien dat we de kerntakendiscussie opnieuw moeten voeren. De bezuinigingsvoorstellen uit Het Kompas 1 en 2 kunnen afstoffen en kunnen gebruiken als inspiratiebron. Maar daarnaast moet de Raad serieuze keuzes maken.

Daarvoor kunnen we inspiratie opdoen in de gemeente Voorschoten, maar dat zijn publiek pijnlijke ingrepen. De VVD Kaag en Braassem wil liever bewust pijnlijke keuzes maken, dan dat we alles willen en de inwoners en ondernemers de rekening laten betalen.

Ook de nog uit te geven miljoenen aan de IKC’s, met de daarbij behorende infrastructurele maatregelen. Zeker de beoogde locatie IKC Roelofarendsveen / Oude Wetering vraagt niet alleen een grote investering in gebouw, maar ook voor extra ontsluiting, aanpassingen van de omgeving en verenigingen.

Waar zou onze gemeente zich op moeten inzetten?

Duidelijk mag zijn dat er keuzes zijn gemaakt in de update MRSV welke niet door de VVD Kaag en Braassem gesteund worden. Om niet alvast een stip op de horizon te zetten en een claim voor ruimte voor bedrijvigheid en werkgelegenheid. Ik heb het al eerder gemeld, de eerste plannen voor het huidige Veenderveld waren ruim 30 jaar geleden.

In 2015 hebben we pas het 12,5 jarig bestaan gevierd. Ruimte claimen betekend niet direct paal in de grond en bouwen, maar op het benodigde voorwerk kan wel worden ingezet. De werkgelegenheid hebben wij nodig in Kaag en Braassem. Onze bevolking gaat als gevolg van Braassemerland groeien, laten wij dan ook zorgen voor de daarbij benodigde werkgelegenheid. (In Nederland zijn gemiddeld 744 banen per 1.000 inwoners, in Kaag en Braassem slechts 523.

Duurzaamheid: De ambitie om in 2040 al energieneutraal te zijn is hoog ingezet (vergeleken met de regio: 2050), maar ruimtelijk niet onhaalbaar. De VVD Kaag en Braassem is een groot voorstander van promoten van energiebesparing. Want wat we niet gebruiken hoeven we ook niet op te wekken.

Maar als wij als raad er voor kiezen energie op te wekken in het open landschap kiest de VVD Kaag en Braassem voor gebruik van windturbines langs de bestaande infrastructuur. Wij zijn geen voorstander van zonneweides in ons open landschap. De VVD Kaag en Braassem verwacht van het College op korte termijn kaders te krijgen waarin wij deze keuzes terugzien.

Wij gaan er ook vanuit dat als we dergelijke zeer zichtbare maatregelen nemen in ons open landschap, we dit doen met profijt voor de lokale samenleving. Een deel van de opbrengst moet wat de VVD betreft ten goede komen aan onze inwoners, ondernemers en verenigingen die de molens ook zien staan.

Een koppeling tussen werkgelegenheid en duurzaamheid is ook snel gemaakt. Uitbreiden van lokale werkgelegenheid en dus werken dicht bij huis is duurzaam. De VVD Kaag en Braassem blijft voor uitbreiding van de bedrijvigheid op Veenderveld 2 en Drechthoek 2 en wij hopen dat de initiatiefnemers van Drechthoek 2 dan ook snel met concrete plannen komen welke door de gemeente welwillend gefaciliteerd kunnen worden.

De uiting om AirBnB locaties te koppelen aan de eerdere stip op de horizon verblijfsrecreatie (300 bedden) is onjuist geweest. De 300 bedden waren in de oorspronkelijke plannen bedoeld voor de bedrijfsmatige verblijfsrecreatie, ook om de eerdere genoemde werkgelegenheid in stand te houden. Maar Om dus een lege slaapkamer gelijk te stellen aan professionele Bed and Breakfast is echt een stap te ver geweest. Graag gaan wij weer rechtop staan voor de uitbreiding, waardoor verblijven echt mogelijk is, waar dit verblijven ook waarde doorgeeft aan de horeca (restaurants / eethuizen). En waardoor Kaag en Braassem in totaal een grotere Koek te verdelen krijgt.

Voorzitter, leden van de raad, bedankt voor uw aandacht

 

 

Alwin Koek

Fractievoorzitter VVD Kaag en Braassem